Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Internetového obchodu www.weimshop.sk

 

I.Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o

ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona

č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom

znení.

1.2 Predávajúcim je spoločnosť Weimshop s. r. o.Domové role 2878/76, Bratislava - mestská

časť Ružinov 82105, Slovenská republika, Email: info@weimshop.sk, tel.č.: +421917270888

(ďalej len „predávajúci“).

 

1.3 Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaný

práv z vád veci (tovaru) v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s predávajúcim

prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho www.weimshop.sk

1.4 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku

prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho a obdržala emailové oznámenie o prijatí

objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku

telefonicky, alebo zaslaním emailu. Týmto reklamačným poriadkom sa upravujú právne vzťahy

medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a predávajúcim. Právne vzťahy vyplývajúce

z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnická

osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník v platnom znení.

1.5 Spotrebiteľom je každý Kupujúci, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa tohto

reklamačného poriadku a podľa Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na stránke

predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

II.Odkazy

2 Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených

v Internetovom obchode Predávajúceho.

III.Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

 

3.1 Predávajúci je povinný dodať vec (tovar) v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v

požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).

3.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o

použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe

(záruka). Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúce bez zbytočného odkladu.

3.3 Kupujúci je oprávnený predávanú vec, pred prevzatím prezrieť.

3.4 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

- chybnou inštaláciou výrobku,

- použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku,

- neodbornou inštaláciou,

- neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku,

- cudzími látkami a tekutinami vniknutými do výrobku,

- neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.),

- pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie,

- spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom resp. príslušenstvom iného výrobcu,

- skladovaním alebo prevádzkou výrobku mimo teplotného rozsahu,

- skladovaním alebo prevádzkou výrobku v prašnom chemicky agresívnom alebo inak

nevhodnom prostredí,

- závady spôsobené opotrebením a nesprávnym užívaním výrobku, napr. nalomený kábel,

- ak má predložený záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov alebo ak

je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.

3.5 Ak predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší

tovar ako dar, je na kupujúcom či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou

kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takéhoto

daru. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto predávajúci nezodpovedá za jeho

prípadné vady.

3.6 Ak predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri

ponuke daru upozorniť. V prípade, ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho

neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť bez nároku na nový dar. Ak kupujúcemu vznikne

právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, odstupuje sa aj od darovacej

 

zmluvy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo

podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy ale

len kúpnej zmluvy ako celku, vrátane darovacej zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

 

IV.Záručná doba

4.1Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záručné

doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný

podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky,

pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a

riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

4.2Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka

a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 4.1 tohto

Reklamačného poriadku.

4.3 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení

opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať

kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej

trvania.

4.4 Ak dôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

4.5 Ak dôjde k výmene časti novej veci, u ktorej to povaha veci dovoľuje. Na uvedenú časť

začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

4.6 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili

v záručnej dobe.

4.7 V zmysle Zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník, je záručná doba na krmivá 3

týždne. Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 4.1 tohto

Reklmačného poriadku.

V.Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

5.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady doručením reklamovanej

veci na adresu: Weimshop s. r. o. Domové role 2878/76, Bratislava - mestská časť

Ružinov 82105, Slovenská republika Slovenská republika. Email: info@weimshop.sk, tel.č.:

+421917270888

Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu v ktorejkoľvek prevadzkárni

spoločnosti, alebo v sídle spoločnosti, alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné

spoločnosti, zásielkové spoločnosti, Slovenská pošta a.i..

 

Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list, ak bol vydaný alebo doklad o zaplatení kúpnej

ceny. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci opísať vadu a uviesť ako sa

vada prejavuje.

5.1.1 V prípade ak Kupujúci reklamuje tovar inak ako osobne, odporúčame Kupujúcemu aby

zasielal tovar spolu s detailným popisom vady tovaru, a dokladom preukazujúcim zakúpenie

tovaru v našom obchode/napríklad doklad o zaplatení, faktúra, záručný list/, a to z dôvodu

urýchlenia reklamačného procesu.

5.1.2 Tovar v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Tovar nezasielajte

formou dobierky, ktorá nebude z našej strany prevzatá.

5.1.3 Počas doby prevádzky Predávajúci určí osobu zodpovednú a poverenú prijímať

a vybavovať reklamácie.

5.2 Po prevzatí reklamovanej veci predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o

uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu,

najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5.3 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3

dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité

technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení

spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch

možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma

kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo

na výmenu tovaru za nový.

5.4 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže

predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu

na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na

odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný

poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie

najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.5 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju

zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,

komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné

posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace

účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak

spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže

 

reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie

všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne

vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.6 Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri

odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv

zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb.

5.7 Náležitosti odborného posúdenia podľa bodu 5.4 tohto článku:

Odborné posúdenie musí obsahovať:

a)identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b)presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c)popis stavu výrobku,

d)výsledok posúdenia,

e)dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

5.7 O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať

Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa

uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8 Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením

reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku,

výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,

písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,

5.9 Reklamovaný tovar Predávajúci po vybavení reklamácie Kupujúcemu doručí rovnakou

formou, akou bola reklamácia uplatnená zo strany Kupujúceho. Zmena formy doručenia je

možná len na základe súhlasu Kupujúceho.

VI.Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

6.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže

 

namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci,

výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu

tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú

vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať

ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie

isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže

pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide

o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.3 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci

zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

VII.Záverečné ustanovenia

7.1 Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v Internetovom

obchode predávajúce dňa 20.01.2018

7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť

písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením

v Internetovom obchode Predávajúceho.

V Bratislave dňa 20.01.2018

Reklamačný protokol na stiahnutie